Služby
Recyklácia

Recykláciou sa spoločnosť ŽSD Slovakia, s.r.o. zaoberá od svojho založenia v roku 2005. V rokoch 2005 až 2013 zabezpečovala na slovenských koridorových stavbách recykláciu 1 800 000 ton železničného kameniva.

Recyklácia znamená efektívne využitie stavebných hmôt (napr. kamenivo, betóny. povrchy vozoviek) z rekonštrukcii a demolácií dopravných a pozemných stavieb. Recyklovaný materiál je možné znovu použiť v stavebnom procese ako náhradu prírodných surovín. Tým dochádza k úspore nákladov a minimalizácii dopadov na životní prostredie.

Všetky recyklované materiály sú pred ich novým použitím podrobené skúškam akreditovanou stavebnou skúšobňou, ktorá urči vhodnosť ich využitia a podmienky ich ďalšieho spracovania.

Spoločnosť ŽSD Slovakia je držiteľom platného Rozhodnutia na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, vydaného OÚŽP Bratislava

Vykonávané činnosti v rámci recyklácie

  • Recyklácia kameniva koľajového lôžka
  • Drvenie alebo triedenie zmiešaných stavebných a betónových sutí, vybúraných živičných materiálov ako aj hornín z výrubu tunelov
  • Banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom - výroba nového kameniva v lomoch 

 

Materiál na výstupe

Spracovanie materiálov je vykonávané drviacou a triediacou technológiou na frakcie 0/4, 4/8, 8/16, 8/11, 8/22, 0/32, 32/63, 0/63, 0/90, 0/125 mm. 

 

Kamenivo z koľajového lôžka

Materiál vzniká pri modernizáciách a rekonštrukciách železničných tratí. Recykluje sa na dva typy materiálu. Jedným z nich je štrkodrva, ktorá sa využíva ako konštrukčná vrstva pod koľajové lôžko. Druhým typom je recyklované kamenivo, ktoré slúži ako náhrada prírodného kameniva do koľajového lôžka alebo ako podkladaná vrstva pod konštrukciu vozoviek 

 

Lomový kameň a výrub z tunelu

Technológiou drvenia a triedenia vzniká nové kamenivo. To je dodávané do obalovní živičných zmesí a betonární k ďalšiemu spracovaniu. 

Betónová suť vzniká najčastejšie pri demoláciách priemyselných objektov, betónových plôch alebo mostov. Betón je možné upraviť na rôzne frakcie podobne ako prírodné kamenivo. Využíva sa do podkladaných vrstiev spevnených plôch a komunikácií. 

Zmiešaná stavebná suť

Zmes vzniká pri rekonštrukciách a demoláciách murovaných pozemných objektov. Využíva sa ako náhrada zeminy s kamením na zásypy inžinierskych sietí. 

 

Vybúrané živičné materiály

Vznikajú pri rekonštrukciách komunikácií a spevnených plôch. Recyklovaný materiál (R materiál) sa využíva na výrobu živičných zmesí do nových komunikácií, na spevnenie obslužných komunikácií alebo cyklotrás.

REFERENCIE

Fotogaleria Recyklacia
Copyright © 2006 - 2014 ŽSD a.s., všechna práva vyhrazena. | GDPR Partneri: