Služby
Odpadové hospodárstvo

ŽSD Slovakia, s.r.o. sa už od svojho založenia zaoberá komplexným odpadovým hospodárstvom v oblasti stavebníctva. Za dobu svojej existencie sa stala jednou z najvýznamnejších spoločností zaisťujúcich odpadové hospodárstvo pri modernizáciách železničných koridorov v SR.

Hlavným prínosom našej činnosti v oblasti odpadového hospodárstva je na prvom mieste minimalizácia vzniku odpadov a následné zníženie množstva odpadov uložených na skládky.

Spoločnosť disponuje potrebným vybavením k zaisteniu ponúkaných služieb ako aj kvalifikovanými pracovníkmi ktorí sú držiteľmi potrebných osvedčení a je nositeľkou všetkých potrebných oprávnení a certifikátov.

 

Spracovávané typy materiálov

  • Zeminy železničného spodku
  • Zmiešané stavebné sute
  • Betónové sute
  • Živičné povrchy vozoviek 

 

Postup spracovania zemín železničného spodku

Pred zahájením odkopu zemín železničného spodku je vypracovaný plán odberu vzoriek. Po vykonaní odberu sú vzorky vyhodnotené v akreditovanom laboratóriu. Štrk vyťažený zo železničného zvršku je recyklovaný. Recyklovaná štrkodrva a kamenivo sú ďalej využívané na stavbe, tento materiál sa preto nepovažuje za odpad. Zeminy vyťažené zo železničného spodku a podsítné (odpad po recyklácii železničného štrku) sú na základe analýz ďalej využívané. Materiály sú ukladané na vopred pripravených stavbách - terénne úpravy, rekultivácie skládok, rekultivácie vyťažených banských diel. Spôsoby ich využitia sú prejednané s orgánmi statnej správy, zhotoviteľom a investorom stavby. 

 

Spracovanie ostatných materiálov

Tieto odpady (sute, živičné povrchy vozoviek) sú po recyklácii na požadované frakcie ďalej využívané do podkladných vrstiev spevnených plôch alebo obslužných komunikácií, do násypov a na zásypy výkopov. Len malé množstvo nevyužiteľných sutí je odstránené na skládky. Všetky recykláty sú pred použitím skúšané v akreditovaných laboratóriách. V prípade, že sú odpady (zeminy, sute) znečistené ropnými látkami alebo majú vyšší obsah ťažkých kovov, sú odstraňované na skládky ostatných alebo nebezpečných odpadov. 

 

Využitie odpadov

Pri poskytovaní svojich služieb kladie spoločnosť dôraz na ochranu životného prostredia a maximálnu hospodárnosť. Vďaka recyklácii odpadov priamo v mieste vzniku dochádza k minimalizácii nákladov na dopravu. Väčšina recyklovaných materiálov je ďalej využiteľná a len malé percento je ukladané na skládky. Možnými spôsobmi využitia sú úpravy terénu a rekultivácie skládok. Pre všetky zariadenia na využite odpadov sú vždy vypracované projekty, vydané územné rozhodnutie a vytvorený prevádzkový poriadok. Väčšina úložísk je naviac prevádzkovaná so súhlasom okresného úradu s využitím odpadov.

REFERENCIE

Fotogaleria Odpadové hospodárstvo
Copyright © 2006 - 2014 ŽSD a.s., všechna práva vyhrazena. | GDPR Partneri: